درباره ما

از نـخـستیـن مراحـل زنـدگی بشر تا به امروز،مـسکـن هــمـواره یکی از نـیـازهـای اسـاسی انسان بـوده اسـت، امـروزه کـمتر جامعه ای چه در کشورهای پـیـشرفـته و چه در حال تـوسعـه با تهـدیـدها و فـرصت هـای حـوزه مسـکن نا آشـناسـت چرا که غـفـلت از ایـن مهم عـواقـب سنگیـن و جبـران ناپـذیـری را به مـردم آن جامعـه تحمیـل می نماید.

غـالبـاً سرمایه گـذاری در ملک و مسکن در زمـرۀ مهم تـرین و پـرسودتـرین تجارت هـاست.دلیل آن هم ساز و کار سادۀ عرضه و تقاضاست. رشـد تـدریـجی جـمعـیت و مازاد تقاضا همواره باعث تعالی قیمت ملک می گردد.این تقاضای مستمر در نهایت به ایجاد حـاشیـه امـن اقـتصـادی برای صاحـبان سـرمایه ایـن حوزه مـنتهی می شود.

در ایـن بیـن عــده ای با خلـق شیوه های جدیـد مـهنـدسی،معماری و رفاهی و عده ای نیز با ورود منابع مالی و انسانی و با نگرش تولـیـد اشـتغـال وکسب درآمـد موجبات چرخش ایـن چـرخه اقـتصادی عـظیـم را فـراهم می آورند.

گـستـرۀ روز افزون فعالیت های کلان اقتصادی دراین حوزه از یک سو و اهمیت نقش کارگزاران فروش در تبدیل فعالیت های یاد شده به منابع نقـدی و رفـع نیاز مصرف کننـدگان از سـوی دیـگر،وجـود کـارگـزاری متخصص،آگاه و صد البته امین و قابل اعتماد رامهم و ضـروری مـی نـمـایـد.

شركت مسكن و ساختمان مشهد پوشش بـابـیـش از دو دهـه حـضور مـوفــق بـعـنوان اولـیـن واحــد سـراسـری املاک و درحال حاضر بـعنوان بـزرگتـرین مـرکز ارائـه خـدمات ملکی در شـرق کـشور مـفـتخر به هـمراهی شمـا عزیـزان می بـاشـد.


بـا سـپـاس و امـتـنـان

مدیریت شركت مسكن و ساختمان مشهد پوشش

 مـحـمـد ضـرابـی خـراسـانـی

معرفی بخشها و اعضای شرکت مسکن و ساختمان مشهد پوشش

  • حوزه مدیریت
  • حوزه مشاورین کسب و کار
  • روابط عمومی , تبلیغات و ارتباط با مشتری
  • فروش / بازاریابی و خدمات
  • مدیریت سرمایه گذاری و امور سرمایه
  • مالی
  • پشتیبانی قرارداد و امور اداری حقوقی
  • فناوری اطلاعات

محمد ضرابی خراسانی

مدیرعامل

شماره داخلی شرکت : **

دکتر هادی شاهی

مشاور کسب و کار

حمیدرضا عزیزی

مدیر روابط عمومی , تبلیغات و ارتباط با مشتری

شماره داخلی شرکت : 101

سرکار خانم مجدی

کارشناس روابط عمومی و ارتباط با مشتری

شماره داخلی شرکت : 301

سرکار خانم پردل

کارشناس روابط عمومی و ارتباط با مشتری

شماره داخلی شرکت : 300

سرکارخانم عوض‌نیا

کارشناس روابط عمومی و ارتباط با مشتری

شماره داخلی شرکت : 304

سرکار خانم انصاری

کارشناس روابط عمومی و تبلیغات

شماره داخلی شرکت : 303

سرکار خانم علیزاده

کارشناس روابط عمومی و ارتباط با مشتری

شماره داخلی شرکت : 302

محمد ضرابی خراسانی

مدیرعامل

شماره داخلی شرکت : **

علیرضا آریا تاش

مالی

شماره داخلی شرکت : 270

ظریف

مالی

شماره داخلی شرکت : **

امیر جوانشیر افشار

کارشناس پشتیبانی قرارداد و امور اداری حقوقی

شماره داخلی شرکت : **

میلاد داودآبادی

full stack developer

شماره داخلی شرکت : **

حمیدرضا عزیزی

مدیر فنی

شماره داخلی شرکت : **